чулуулгийн холбоотой эрсдлийг үнэлэх гадаргуун олборлолт